Кафедра фінансів, обліку та оподаткування бере активну участь у науково-дослідній роботі ДонНУЕТ.

На базі кафедри створено міжгалузеву науково-дослідну лабораторію «Формування інформаційної, облікової та фінансової систем управління діяльністю підприємства». Наразі функціонують науково-дослідні лабораторії «Методологія фінансового та управлінського обліку» та «Фінансово-аналітичні дослідження в економіці», метою діяльності яких є проведення досліджень в галузі фінансів та обліку, спрямованих на удосконалення системи управління, обґрунтування та розробку нових методів, форм та підходів щодо забезпечення економічного зростання суб’єктів малого, середнього і великого бізнесу, впровадження результатів досліджень у практику діяльності підприємств та навчальний процес.

З 2015 р. – по теперішній час науково – педагогічний персонал кафедри здійснив такі наукові дослідження:

 • «Облікове забезпечення управління винагородами персоналу в умовах застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності» (номер державної реєстрації 0115U005787, 2015-2016 рр.).
 • «Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи» (номер державної реєстрації 0116U002177, 2016-2017 рр.).
 • «Сучасні аспекти та методологія інтегрованого обліку в Україні» (номер державної реєстрації 0118U001371, 2017 – 2022 рр.).
 • «Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій» (номер державної реєстрації 0118U003859, 2018-2020 рр.).
 • «Науково-методичні рекомендації з формування облікової політики та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві «Техснаб»  (2016 р.).
 • «Науково-методичні рекомендації з обліку та оподаткування на підприємствах малого бізнесу (ТОВ «КРОМ», 2017 р.).
 • «Оцінка економічного потенціалу підприємства переробної галузі АПК та розробка рекомендацій щодо його розвитку» (ТОВ «АСКОЛЬД», 2017 р.).
 • «Ергономічні проблеми підвищення продуктивності праці працівникам
 • бухгалтерії» (2018 р.).
 •  «Моделювання розвитку економічного потенціалу підприємства в сучасних умовах» (ТОВ «ТРІАНТА», 2018 р.).
 • «Облік і аналіз туристичних послуг України  (ТОВ «КРОМ»)» (2019 р.).
 • «Моделювання інформаційно-аналітичної системи економічної безпеки підприємства» (ТОВ «ТРІАНТА», 2019 р.).
 • «Облік екосистемних послуг у системі управління соціально відповідальним підприємством» (2020 р.).
 • «Удосконалення обліку та внутрішнього аудиту у ТОВ  «БЕСТ – КОРТ»» (2020 р.).